Aloumim
הזיכרון
 •   איסוף עדויות
 •   העלון "Mémoire Vive"
 •   שתי חוברות, בצרפתית ובעברית
 •   פעילויות תרבות
 •   מתן עדויות
 •   טקסי זיכרון ביד ושם וב-רוגלית
 •   בניית פרויקט חינוכי
תמיכה וסיוע הדדי
 •   פסיכולוגי
 •   אדמיניסטרטיבי
 •   סוציו אקונומי

האגודה, ששואבת את כוחה מהחברים בה, זוכה להכרה של השלטונות הצרפתיים והישראליים. אין היא פועלת אלא בזכות התנדבותם של החברים בה. הגדלת מספר החברים באגודה וכן הרחבת קשת הפעילות שלה יגדילו את כוחה. הצטרפו אלינו!

 •   קריטריונים לקבלה לאגודת עלומים
 •   קשר

OSE

אדם המעוניין להצטרף לאגודת עלומים ואינו עומד בקריטריונים שלעיל נקרא "חבר עמית".
החבר העמית משלם דמי חבר שווים לאלה שמשלם החבר מן המניין, מקבל את העלון Mémoire Vive ואת כל ההזמנות לפעילויות השוטפות, אך אינו זכאי לסיוע רפואי- סוציאלי.

ד"ר ישראל ליכטנשטיין
יו"ר אגודת עלומים

ALOUMIM : P.O.B 7285
Jerusalem 91072 (Israël)Copyright © Aloumim 2004 - Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation interdits sans le consentement des auteurs.
כל הזכויות שמורות לאէודת "עלומים"


Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!